DOI

 • Elena B. Rukavtsova
 • Valeriya V. Alekseeva
 • Sergey V. Tarlachkov
 • Natalia S. Zakharchenko
 • Alexander A. Ermoshin
 • Svetlana A. Zimnitskaya
 • Alexey K. Surin
 • Elena Y. Gorbunova
 • Viatcheslav N. Azev
 • Sergey S. Sheshnitsan
 • Konstantin A. Shestibratov
 • Yaroslav I. Buryanov
Язык оригиналаАнглийский
Номер статьи770
Число страниц15
ЖурналPlants
Том11
Номер выпуска6
DOI
СостояниеОпубликовано - 1 мар. 2022

  Предметные области WoS

 • Ботаника

  Предметные области ASJC Scopus

 • Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 • Plant Science
 • Ecology

ID: 29830254