1. 2010
  2. Glycine-nitrate combustion synthesis of finely dispersed alumina

    Zhuravlev, V. D., Vasil’ev, V. G., Vladimirova, E. V., Shevchenko, V. G., Grigorov, I. G., Bamburov, V. G., Beketov, A. R. & Baranov, M. V., 1 Aug 2010, In: Glass Physics and Chemistry. 36, 4, p. 506-512 7 p.

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

ID: 45006