1. 2023
 2. Study of the Photocatalytic Properties of Ni-Doped Nanotubular Titanium Oxide

  Zykov, F., Selyanin, I., Shishkin, R., Kartashov, V., Borodianskiy, K. & Yuferov, Y., 2023, In: Coatings. 13, 1, 144.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 3. 2022
 4. Influence of mixing rate during precipitation on the properties of chromium hydroxides and oxides

  Kurasova, Y. D., Zhirenkina, N. V., Kartashov, V. V., Bannykh, S. A. & Baksheev, E. O., 10 Jun 2022, VIII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2021. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 060008. (AIP Conference Proceedings; vol. 2466).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 5. Influence of the initial solution of zirconium oxonitrate on hydrous zirconia properties

  Zhesteva, A. N., Zhirenkina, N. V., Kharisova, K. A., Polivoda, D. O., Buinachev, S. V. & Kartashov, V. V., 10 Jun 2022, VIII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2021. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 050045. (AIP Conference Proceedings; vol. 2466).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 6. Investigation of the effect of doping additives on ceramics based on zirconium dioxide

  Zebzeeva, A. A., Khoroshavceva, N. V., Sultanova, D. T., Denisova, E. I., Kartashov, V. V., Vylkov, A. I. & Denisova, O. V., 10 Jun 2022, VIII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2021. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 050039. (AIP Conference Proceedings; vol. 2466).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 7. Photocatalytic activity boron-doped TiO2nanotubes

  Zykov, F., Yuferov, Y. & Kartashov, V., 10 Jun 2022, VIII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2021. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 060017. (AIP Conference Proceedings; vol. 2466).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 8. 2020
 9. Ceramic materials based on zirconium dioxide for the production of solid oxide fuel cells

  Denisova, E. I., Rozhdestvenskaya, A. V., Belousov, E. M., Kartashov, V. V. & Vylkov, A. I., 9 Dec 2020, VII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2020. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 6 p. 060004. (AIP Conference Proceedings; vol. 2313).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 10. High-porous ceramic composite materials based on gadolinium zirconate

  Shatkovskiy, Y. A., Zakirov, I. F. & Kartashov, V. V., 9 Dec 2020, VII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2020. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 7 p. 060015. (AIP Conference Proceedings; vol. 2313).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 11. Influence of precipitation parameters on granulometric composition and shape of chromium hydroxide and oxide particles

  Kurasova, Y. D., Zhirenkina, N. V., Mashkovtsev, M. A., Kartashov, V. V. & Baksheev, E. O., 9 Dec 2020, VII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2020. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 4 p. 060008. (AIP Conference Proceedings; vol. 2313).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 12. Powders based on zirconia for manufacturing solid oxide fuel cell materials

  Denisova, E. I., Rozhdestvenskaya, A. V. & Kartashov, V. V., 9 Dec 2020, VII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2020. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 5 p. 060003. (AIP Conference Proceedings; vol. 2313).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

 13. The effect of the SOL hydrolysis conditions on the properties of ZrO2-7%Y2O3 powders

  Zhirenkina, N. V., Mashkovtsev, M. A., Kartashov, V. V., Buynachev, S. V., Gordeev, E. V. & Kosykh, A. S., 9 Dec 2020, VII International Young Researchers'' Conference - Physics, Technology, Innovations, PTI 2020. Volkovich, V. A., Kashin, I. V., Smirnov, A. A. & Narkhov, E. D. (eds.). American Institute of Physics Inc., 5 p. 050040. (AIP Conference Proceedings; vol. 2313).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

Previous 1 2 3 4 Next

ID: 92578